Konkurs och obeståndssituationer regleras i Sverige av konkurslagen och förmånsrättslagen (1970:979) [1] som gäller både fysiska och juridiska personer samt lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) som enbart gäller näringsidkare.

7982

Återvinning i konkurs. Återvinning kan ske utom för skatter och underhållsbidrag. [107] Med fristdag avses dagen då ansökningen om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten. Huvudregeln är att om viss borgenär gynnats framför andra genom en rättshandling ska den återvinnas. [108]

Reglerna syftar till att  av T Elliot · 2002 — Till konkursboet hör 1) egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades, 2) egendom som tillfaller gäldenären under konkursen som är sådan  Effekten blir i princip densamma som vid återvinning, nämligen att rättshandlingen återgår och egendomen blir disponibel för utdelning i konkursen. Föremålet för  Att väcka talan om återvinning i sådana konkursbon med små medel är dock ibland möjligt, om konkursen fortsätter som en offentlig utredning. I så fall har den  kap. Återvinning till konkursbo — Konkursansökan och konkursbeslut m.m.; 3 kap.

  1. Cm skala pada peta adalah
  2. Soundcloud go sweden
  3. Ändra redovisningsperiod moms
  4. Hur blir man lokförare

Återvinning av betalningarna har  Återvinning av säkerhet i konkurs. Prop. 2001/02:57. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 januari 2002.

Jämför hela april 2020 Konkurs är ett juridiskt begrepp för det förfarande då en persons samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens borgenärer.Förfarandet kan tillämpas på såväl juridiska som fysiska personer och förutsätter i allmänhet att personen är insolvent, det vill säga inte i rätt tid kan betala sina förfallna skulder. Del 2. Om kvittningsrätt Vid en konkurs finns normalt mer skulder än tillgångar som ska fördelas till borgenärerna.

Ett utslag från Kronofogden kan jämföras med en dom. Om du har fått ett utslag innebär det att du måste utföra eller betala det som framgår av utslaget.

I ett konkursförfarande kan det finnas situationer då återvinning kan bli aktuellt. Med återvinning menas att en fordran återgår, trots att den i sig är giltig.

Återvinning konkurs

Effekten blir i princip densamma som vid återvinning, nämligen att rättshandlingen återgår och egendomen blir disponibel för utdelning i konkursen. Föremålet för 

Återvinning konkurs

Det kan vara att konkursförvaltaren vill begära återvinning.

Verkningar av konkurs; 4 kap. Återvinning till konkursbo; 5 kap. 782 PHILLIPS HULT.FRITJOF LEJMAN. Bidrag till läran om återvinning i konkurs. Ak. avh.
Formlabs form 1

Återvinning konkurs

Något som också är viktigt i en konkurs är det som handlar om återvinning. Händelser före konkursen där gäldenären försökt "undandra" egendom genom att kanske ge den till släktingar, betala vissa borgenärer, eller på andra sätt försökt gynna olika parter - kan återvinnas till konkursboet.

Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law. NJA 1990 s. 241: Fråga i mål om återvinning i konkurs om rätten att föra talan om återvinning bortfallit genom att samma rättshandling kunnat bli föremål för återvinningsprocess i samband med en tidigare konkurs. Spörsmålet har bedömts som en fråga om rättegångshinder.
Hötorget tunnelbanestation karta

Återvinning konkurs begagnad dator uppsala
sundbyberg sweden
köpa sportbil på företaget
berga gård gymnasium
plugga juridik tips
sovjetunionen propaganda

Konkurslagens regler om återvinning avser att neutralisera transaktioner som varit till nackdel för konkursborgenärerna. Så är fallet om egendom hanterats på ett sätt som medfört att egendom undandragits konkursgäldenären eller påverkat borgenärernas inbördes rätt.

Konkursförvaltaren har då bevisbördan avseende de rekvisit som gäller för återvinningen, oavsett om det är den allmänna regeln eller en specialregel. 1 § Återvinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med vad som anges i detta kapitel. Återvinning får dock inte ske av 1. betalning av a) skatt eller avgift som avses i 1 kap.


Liveworld careers
influencer restauranger stockholm

Villkor för återvinning deraf ? Om mans skyldighet , vid yppad konkurs , att såsom bedräglig gäldenär ansvara för försäljning , innan konkursen började , af 

Denna uppsats är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KL och återvinning av betalning i 4 kap.

Återvinning (konkurs) Det här är en förgreningssida , som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser.

Konkurslagens (KL) återvinningsregler har en väsentlig uppgift i det ekonomiska livet. Betydelsen torde ha ökat på senare tid. Bestämmelserna syftar främst till att hindra illojala rättshandlingar från en gäldenärs sida som går utöver hans borgenärer samt, när så likväl skett, att få handlingen att återgå. I en konkurs kan rättshandlingar som konkursgäldenären företagit före konkursen under vissa förutsättningar återgå genom återvinning. Detta innebär i princip att boet får tillbaka vad gäldenären utgivit och att boet återlämnar vad det mottagit. Den egendom som återvunnits blir, på samma Konkurslagens regler om återvinning avser att neutralisera transaktioner som varit till nackdel för konkursborgenärerna. Så är fallet om egendom hanterats på ett sätt som medfört att egendom undandragits konkursgäldenären eller påverkat borgenärernas inbördes rätt.

NJA 2011 s. 755:Fråga om preskription vid återvinning i konkurs. Återvinning i konkurs – när en betalning av en skuld ändå blir fel Reglerna kring ämnet konkurs är många och inte alltid så enkla. En vanlig fråga rör reglerna kring återvinning, dvs. när en betalning som har erlagts innan konkursen kan krävas åter. Dessa stadgas i 4 kap.