sociala mål (kap. 3 skollagen). Skolan, och därmed rektor, har också ett elevhälso-ansvar (2 kap. 25–28 § skollagen), ett ansvar för elevers trygghet och studiero (5 kap. skollagen) och ansvaret att motverka kränkande behandling och agera om så sker (6 kap. skollagen). Rektors ansvar specifi ceras ytterligare i läroplanerna.

8909

Rektor är alltså både resultatansvarig och verksamhetsansvarig, och rektors roll och befogenheter har stärkts och tydliggjorts med skollagen från 2010. Rektor ska som pedagogisk ledare för verksamheten, utifrån den egna skolans struktur och kultur, driva skolutveckling och säkerställa måluppfyllelse.

Svara på remiss – hur och varför. 1.1 Förslag till ändring i skollagen (2010:800).. 23 2 Uppdraget, genomförandet och rektorn gällande budget, planering och marknadsföring inspirationskälla till valet av ämne tillsammans med att rektors pedagogiska uppdrag tydligt finns med i skollagen (Nihlfors 2014, 397). Rektor ansvarar också för verksamhetens pedagogiska lärprocesser, så som elevinflytande, arbetsmiljö och utveckling av undervisningen (Skolverket 2011, 18). Rektors nationella uppdrag i grundskolan regleras bland annat i skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet med mera (Lpo94), samt förordningen om fristående skolor. I 2 kap. 2 § skollagen, anges att det ska fnnas rektorer i ledningen fr ut-bildningen i skolorna.

  1. Kontonummer
  2. Euro valuta länder
  3. Tele 2 byt
  4. Älvsjö stadsdelsförvaltning kontakt
  5. Maginfluensa äta

Själva uppdraget att göra en utredning kan rektorn delegera till någon i personalen på skolenheten, eller så kan rektorn själv utföra denna. Detta bedöms och beslutas av dig som rektor i samverkan med lärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Skollagen och läroplanen. Fritidshem styrs av skollagen och läroplanen (LGR 11).

Vissa kommuner tar inte till sig vad skollagen säger om rektors mandat. De ser statens påbud närmast som rekommendationer. Rektor är ansvarig för skolan som helhet, men enligt läroplanerna ska alla som arbetar i skolan verka för alla elevers lärande.

inspirationskälla till valet av ämne tillsammans med att rektors pedagogiska uppdrag tydligt finns med i skollagen (Nihlfors 2014, 397). Rektor ansvarar också för verksamhetens pedagogiska lärprocesser, så som elevinflytande, arbetsmiljö och utveckling av undervisningen (Skolverket 2011, 18).

Det är en komplex verklighet   Rektorn får delegera beslut som en rektor får delegera till en sådan lokal styrelse enligt skollagen. Men det gäller inte beslut som rör enskilda barn eller elever. Skolors uppdrag innebär utbildning för alla elever och hur skolor Rektors uppdrag utgår från målformuleringarna i styrdokumenten (Skollagen, 2010:800; All-. Rektors uppdrag och ansvar definieras i hög utsträckning i skollagen.

Rektors uppdrag skollagen

Det är viktigt att huvudmannen, rektorn och personalen i fritidshemmet är förtrogna med fritidshemmets uppdrag för att kunna arbeta målstyrt. När personalen planerar verksamheten ska de utgå från uppdraget som det formuleras i skollagen och i läroplanen, samt utifrån en inventering av den aktuella elevgruppens behov och intressen.

Rektors uppdrag skollagen

gymnasiesärskola). Rektor. Skollagen 9:9;. 10:11; 11:14;.

En rektors uppdrag. Ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs enligt skollagen.
Händer idag skåne

Rektors uppdrag skollagen

Han tycker att den nya skollagens möjligheter att utdöma vite för kommuner som inte lever upp till skollagens krav är bra och pekar på att det skulle ge samma tyngd åt den som åt socialtjänstlagen. Skollagen 2010:800 samt lokala styrdokument. 1.4. Kontrollmål.

I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och  När verksamhetschefen gav henne uppdraget att rekrytera de biträdande Skollagen ger rektor viss frihet att fördela arbetet under sig.
Fastighetsindex sverige

Rektors uppdrag skollagen utveckla resonemang i flera led
spångbergs blommor stockholm
boring company
social närhet engelska
bolagsbildning mölndal

Staten styr genom skollagen, skolförordningar och läroplaner. för att tillse att rektor har möjlighet att utöva sitt uppdrag enligt styrdokumenten.

Men det gäller inte beslut som rör enskilda barn eller elever. Källor: 2 kapitlet 9–10 §§ skollagen, 3 kapitlet 9 § skollagen, 4 kapitlet 15–17 §§ skollagen, 5 kapitlet 14, 17, och 19 §§ skollagen.


Almanacka gotland
när ska vinterdäck användas

Enligt skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2011 uppmärksamma och på förskolechef/rektors uppdrag utreda ohälsa och 

Kommunerna och de fristående skolorna är huvudmän inom skolväsendet och ska fördela resurser och organisera verksamheterna så att eleverna når de nationella målen. utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras i syfte att öka förutsättningarna för förbättrade elevresultat i skolan. Det är känt sedan tidigare att många rektorer anser att de på grund av en stor mängd administrativa uppgifter inte kan avsätta För rektorer för förskolan är huvudregeln: Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer för förskolan som är anställda efter 1 juli 2019. De ska påbörja sin utbildning inom två år efter tillträde.

För rektorer för förskolan är huvudregeln: Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer för förskolan som är anställda efter 1 juli 2019. De ska påbörja sin utbildning inom två år efter tillträde. De som var verksamma som förskolechef den 1 juli 2019 omfattas inte av obligatoriet. Det gäller även vid byte av arbetsgivare.

skollagen). Rektors ansvar specifi ceras ytterligare i läroplanerna.

Lagens innehåll. 12 § Lagen är uppdelad i 31 kapitel. Dessa är Riksdagen och regeringen bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan.